Innovació pedagògica i tecnològica

S'entén per innovació pedagògica un procés planificat de canvi i renovació que es fonamenta en la recerca, que respon a l’evolució social, que condueix a obtenir una millora en la qualitat del sistema educatiu i que pot ser transferible a la resta de centres educatius.

(Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica)

Ser referents i cercar la màxima excel·lència, són indivisibles de la innovació pedagògica. Per això, des de l’IEPAAC, durant els propers anys es crearà el Centre de Recursos Aqüícoles Vius de Catalunya (CRAVC), amb l’objectiu de proporcionar a tots els centres educatius de Catalunya una sèrie de recursos pedagògics “vius” relacionats amb les espècies aqüícoles marines i d’aigua dolça dels nostres mars, oceans i rius, per tal que els puguin incorporar al currículum educatiu i permetre disposar al professorat d’eines pràctiques i vivencials per a motivar l’aprenentatge competencial de l’alumnat de les diferents etapes educatives.

Es desenvoluparà mitjançant els projectes següents:

Innova FP

La finalitat del programa INNOVAFP (Veure què és ) és col·laborar amb les petites empreses i/o entitats, de l’entorn d’influència del centre, per desenvolupar projectes d’innovació i transferència de coneixement, que incentivin l’actualització dels coneixements del professorat, la millora de la capacitació dels alumnes dels cicles formatius i augmenti els vincles CENTRE FORMATIU – EMPRESA, tot contribuint a la millora de la competitivitat de les organitzacions que participen en el programa.

Els objectius clau del programa són:
Des de l’IEPAAC, oferim a les empreses dels sectors aqüícoles i ambientals aquest servei d’innovació i transferència del coneixement per a la millora dels seus serveis, productes i/o processos. A més, les empreses poden avaluar les competències professionals de l’alumnat participant i és una possible via d’incorporació de nou talent i d’inserció laboral qualificada.

Tot seguit podeu veure els projectes més representatius fets fins la data

Projectes d’innovació i transferència del coneixement

L’IEPAAC coneixedor de la importància que té la producció de mol·luscos bivalves al Delta de l’Ebre (99% de la producció a Catalunya es dur a terme al Delta de l’Ebre), ha establert una sèrie de línies estratègiques per a dotar a les petites i mitjanes empreses dels coneixements tècnics necessaris per augmentar la seva competitivitat. Per això col·labora activament amb determinades empreses del territori i a més el centre d’FP de forma global a totes les empreses transfereix el coneixement assolit mitjançant totes les publicacions realitzades en congressos i fòrums d’aqüicultura d’àmbit estatal i també mitjançant els Plans Anuals de Transferència Tecnològica d’àmbit territorial, organitzats des de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.

Aquests treballs han implicat principalment la participació i col·laboració conjunta, per una banda, entre el centre formatiu i la Federació de Productors de Mol·luscos del Delta del Ebre (Fepromodel), així com, de diferents empreses privades del sector productiu al Delta de l’Ebre, i per altra banda, entre el centre d’FP i el sector de la recerca i innovació en aqüicultura, com el Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries IRTA de Sant Carles de la Ràpita i la Xarxa de Referència en Recerca, Desenvolupament i Innovació en Aqüicultura de Catalunya (XRAq), entre d’altres centres i institucionalment amb la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.

A continuació es mostren tots els projectes de innovació més representatius realitzats fins la data, agrupats per diferents subsectors productius i/o temàtiques de la manera següent:

Tècniques de preengreix en suspensió de cloïssa japonesa (R. philippinarum) al Delta de l’Ebre. Cap a una talla de sembra major en parcs de sorra. (Veure projecte )
Viabilitat de l’engreix en sorra de cloïssa fina (R. decussatus) al Delta de l’Ebre. (Veure projecte )
Preengreix en suspensió de cloïssa japonesa (R. philippinarum) mitjançant llanternes i cistells al Delta de l’Ebre. (Veure projecte )
Efecte de la ubicació de l’engraellat sobre el preengreix en suspensió de la cloïssa japonesa (Ruditapes philippinarum) al Delta de l’Ebre. (Veure projecte )
Preengreix en suspensió de llavors de cloïssa japonesa (R. philippinarum) mitjançant llanternes al Delta de l’Ebre. (Veure projecte )
Preengreix en suspensió de cloïssa japonesa (R. philippinarum) a baixes densitats al Delta de l’Ebre. (Veure projecte )
Preengreix de cloïssa japonesa (R. philippinarum) mitjançant aireig forçat al Delta de l’Ebre. (Veure projecte )
Estratègies productives per a la millora del creixement i supervivència durant el preengreix i engreix d’ostra rissada (Crassostrea gigas) al Delta de l’Ebre. (Veure projecte )
Preengreix en suspensió d’ostra rissada (C. gigas) al Delta de l’Ebre. (Veure projecte )
Avaluació qualitativa de llavor d’ostra rissada (C. gigas) produïda mitjançant cistells al Delta de l’Ebre. (Veure projecte )
Assistència tècnica per a l’estudi de la viabilitat d’una “hatchery” local per a la producció de llavor d’ostra al Delta de l’Ebre. (Veure projecte )
Cria i engreix d’ostra rissada (C. gigas) al Delta de l’Ebre. (Veure projecte )
Assaig d’engreix de pop roquer Octopus vulgaris per a testar prototips de pinsos específics 2016- 2017 dissenyats pel Grup d’Aqüicultura i Biodiversitat de la Universitat Politènica de València (GAB-UPV). (Veure projecte )
Optimització del procés de maduració i posta del mugílid (Chelon labrosus). (Veure projecte )
Enfortiment de la feina en xarxa, la professionalització i la formació en l’àmbit de l’aqüicultura, a través de la innovació i la transferència de coneixement. (Veure projecte )
ADO: Aqüicultura Digital Oberta. (Veure projecte )
Cranc blau (Veure projecte )