Inscripció Programes de Formació i Inserció (PFI)

Tortuga_1_verd
Formulari de sol·licitud d’inscripció
Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent de l’alumne o alumna.
  • Si la persona sol·licitant és menor d’edat també s’ha de presentar:
    • La certificació electrònica de la inscripció de naixement o llibre de família, o altres documents relatius a la filiació o la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.
    • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a legal).
Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència.
Certificat d’estudis o altra documentació que acredita el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha fet o que s’està fent.
  • Tota la informació la pots trobar també aquí